Español   Català   

línea vertical apoyo gráfico

El Nostre Despatx d’Advocats a Barcelona

línea vertical apoyo gráfico


El bufet d’advocats de Xavier León Balagueró, fundat l’any 1989, es troba ubicat a l’Avinguda Diagonal, 440, Principal 3a, 08037, Barcelona, des d’on segueix mantenint els seus valors i la seva conducta de manera intacta, fins avui. 

Atenció personalitzada per a cada cas, dedicació, experiència dins dels àmbits legals i del coneixement jurídic i de màxima transparència.

L’èxit del bufet radica en la satisfacció del client; per això, obtenir la seva confiança sempre serà el nostre primer objectiu.

Herències

Des del nostre despatx d’advocats a Barcelona, oferim representació legal en tots els serveis que s’enquadren dins de l’àrea del dret civil i molt especialment, en aquells casos relacionats amb els drets de successió, com per exemple:
 • Redacció de testaments i actes d’última voluntat
 • Nul·litat de testaments i altres actes d’última voluntat
 • Nul·litat de la Institució d’Hereu
 • Nul·litat del Llegat i Reducció de Llegat
 • Donacions per causa de mort
 • Prohibicions de Disposar
 • Herències sense Testament o acte d’última voluntat
 • Legítimes
 • Reserves Hereditàries
 • Manifestació, Acceptació d’Herència, Inventari i Partició d’Herència
 • Acceptació d’Herència per creditors de l’hereu
 • Pluralitat dels hereus
 • Assessorament Fiscal
 • Etc.
No dubti a contactar amb Xavier León Balagueró, si desitja rebre assessorament legal dins de l’àmbit del Dret Hereditari.

 Divorcis, Parelles de Fet i Dret de Família

Des de típiques famílies felices fins a les més desestructurades, necessiten en algun moment la intervenció d’un advocat especialista que defensi els seus drets.

Per a nosaltres el seu benestar i seguretat familiar és primordial, per això comptem amb gran experiència en el Dret Matrimonial i de Família, l’assessorarem i guiarem durant tot el procés en:
 • Assumptes relacionats amb parelles de fet homosexuals i heterosexuals, constitució, extinció, etc.
 • Divorcis i divorci exprés
 • Separacions matrimonials
 • Mesures provisionals prèvies o coetànies al divorci
 • Nul·litats matrimonials civils i eclesiàstiques
 • Incompliment de promesa del matrimoni
 • Modificació de Mesures de Divorci, Guarda i Custòdia de fills, etc.
 • Capitulacions Matrimonials: Règim Econòmic, Pactes en cas de Divorci, etc.
 • Incompliments de Convenis Reguladors
 • Aliments entre parents
 • Potestat del pare i de la mare, representació dels fills, etc.
 • Guarda i custòdia dels fills
 • Règim de visites amb els fills
 • Impagament de pensions
 • Declaracions de traspàs o absència
 • Declaracions de paternitats, filiació, impugnació de filiació, etc.
 • Autorització per a la venda de bens de menors o incapaços, etc.
 • Incapacitacions
 • Tuteles. Nomenaments i remissió de tutors
 • Inventaris de bens i rendició de comptes
 • Liquidació del règim econòmic matrimonial
 • Emancipació de Menors d’edat
 • Protecció de Menors desemparats
 • Assessorament Fiscal
 • Etc.
No dubti a contactar amb nosaltres si necessita la nostra ajuda. 

Arrendaments Urbans

Actualment, el mercat d’arrendaments urbans en habitatge disposa de dos situacions clarament diferenciades:
 
Els contractes celebrats a l’empara del Reial Decret-Llei 2/1985, caracteritzats per les seves elevades rendes, i els contractes que van ser celebrats amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 2/1985, contractes les rendes dels quals no són elevades. 

Al nostre despatx d’advocats a Barcelona prestem tot tipus de serveis relacionats amb els arrendaments urbans per als nostres clientes:

 • Redacció de Contractes d’Arrendament d’Habitatges i Locals
 • Cessions de contracte o subarrendament
 • Pròrrogues del contracte
 • Resolució del contracte d’arrendament
 • Desistiment i venciment del contracte d’arrendament
 • Venda d’habitatge arrendat
 • Arrendaments d’habitatges en cas de separacions o divorcis
 • Subrogacions del contracte d’arrendament
 • Actualitzacions de renda
 • Obres per a la millora, obres de conservació i increment de renda
 • Despeses generales i serveis individuals
 • Arrendataris amb minusvàlua
 • Dret d’adquisició preferent
 • Suspensió del contracte d’arrendament
 • Desnonaments per falta de pagament, etc.
 • Extinció del contracte per pèrdua de la finca o per ruïna
 • Reclamació de rendes impagades
 • Assessorament fiscal
 • Etc.

Dret de l´edificaciò I Immobiliari

Xavier León Balagueró porta molts anys d’experiència i especialització dins dels àmbits del Dret immobiliari i de Construcció, i s’ocupa de les implicacions legals d’operacions immobiliàries, com per exemple en casos de: 
 • Assessorament Jurídic en la Construcció d’Edificis
 • Responsabilitat Civil del Promotor d’Obres
 • Responsabilitat Civil de l’Arquitecte Superior o Enginyer Superior
 • Responsabilitat Civil de l’Aparellador o Enginyer tècnic
 • Responsabilitat Civil del Constructor i Subcontractistes
 • Responsabilitat Civil per Accidents en la Construcció
 • Assessorament en Assegurances en les Obres d’Edificació
 • Reclamació per Edificis Inacabats, Defectuosos o Ruïnosos
 • Vicis Ocults
 • Doble Venda
 • Protecció de la Propietat Privada
 • Pertorbacions i Immissions en la Propietat a causa de tercers
 • Hipoteques, Penyora, etc.
 • Dret del Registre de la Propietat
 • Servituds: Paret mitgera, Pas, Llums i Vistes, Distàncies, etc.
 • Censos, Usdefruit, Usos, Dret d’Habitació, etc.
 • Embargaments, Subhastes, etc.
 • Divisió de Bens en Copropietat: Divisió de la cosa comú
 • Multipropietat
 • Incompliment de Contractes de compravenda, permutes, cessió de finca a canvi d’edificació futura, etc.
 • Redacció de Contractes: Compravendes, Arres, Permutes, Préstecs, Fiances, Mandats,  Execució d’Obres d’Edificació, cessió de finca a canvi d’edificació futura, etc.
 • Assessorament Fiscal en assumptes immobiliaris i de la construcció
 • Etc.
Si desitja que l’assessorem gratuïtament des del nostre bufet d’advocats a Barcelona, no dubti a posar-se en contacte amb Xavier León Balagueró.

Propietat Horizontal

Les comunitats de propietaris es constitueixen pel conjunt de propietaris dels pisos i dels locals d’un edifici o finca, en règim de propietat horitzontal. 

Si necessita qualsevol tipus de assessorament fiscal en juntes i comunitats de propietaris, no dubti a sol·licitar un pressupost a un despatx d’advocats a Barcelona de la seva confiança:
 • Constitució de Propietat Horitzontal, Estatuts de Comunitat, etc.
 • Quotes de Comunitat Impagades per propietaris Morosos
 • Gestió de Comunitats de Propietaris: Juntes, Requeriments, etc.
 • Impugnació d’Acords de Junta
 • Barreres Arquitectòniques a Comunitats de Propietaris
 • Divisió, Agrupació i Segregació de pisos o locals de la Comunitat
 • Instal·lació de Serveis de Telecomunicació
 • Obres sense permís de la Junta de Propietaris
 • Complexos Immobiliaris Privats i Urbanitzacions
 • Activitats insalubres, nocives o perilloses a la Comunitat
 • Construcció de noves plantes
 • Alteracions a l’Estructura de l’Edifici
 • Dret de vol
 • Participació en les despeses
 • Establiment i Supressió de Servicis
 • Assessorament Fiscal
 • Etc.

Dret Penal

Dins de l’àrea del Dret Penal, actuem tant com a defensors i com a acusació particular en presumptes delictes i faltes realitzats per menors i majors d’edat.
Disposem d’un servei d’Urgències Penals, les 24 hores del dia tots els dies de l’any, per a la tranquil·litat de tots els nostres representats. Passi el que passi, vostè sempre comptarà amb un representant legal mirant pel seu benefici:
 • Redacció de Denúncies per Delictes o Faltes
 • Redacció de Querelles per Delictes
 • Assistència Lletrada al Detingut o Imputat. URGÈNCIES: Telèfon: 629 716 816
 • Procediment de Habeas Corpus
 • Llibertat Provisional i Presó Provisional
 • Comissió de Delictes per via Informàtica
 • Procediments Judicials per Delictes o Faltes: Acusació o Defensa, en especial:
 • Homicidis i Assassinats
 • Lesions
 • Amenaces i Coaccions
 • Delictes contra la integritat moral: Maltractament habitual, mòbbing, etc.
 • Delictes Sexuals: abusos sexuals, violacions, persecució sexual, etc.
 • Delictes contra la intimidat, l’honor i la revelació de secrets, etc.
 • Sostracció de menors, abandonament de família, etc.
 • Robatoris, Atracaments, furts, extorsió, Danys, etc.
 • Estafes, Apropiació Indeguda, Delictes Societaris, etc.
 • Alçament de Bens, Insolvències Punibles del procés concursal
 • Delictes contra la Propietat Industrial i Intel·lectual
 • Delictes Fiscals i contra la Seguretat Social
 • Delictes per Infracció de la Prevenció de Riscos Laborals
 • Cessió Il·legal de Treballadors, Explotació de Treballadors, etc.
 • Tràfic Il·legal i immigració clandestina de Treballadors Estrangers
 • Delictes mediambientals, Contaminació Acústica, etc.
 • Delictes sobre la Ordenació del Territori: Construccions Il·legals, etc.
 • Incendis i estralls
 • Delictes contra la Salut Pública. Venda de drogues, Narcotràfic, etc.
 • Delictes contra la Seguretat Vial: Alcoholèmies, Falta de permís, etc.
 • Falsedat Documental, Usurpació d’Estat Civil, Intrusisme
 • Prevaricació, Suborn, Tràfic d’Influències, etc.
 • Violació de condemna, Denúncia falsa, Simulació de delicte, etc.
 • Atemptats contra l’autoritat, contra els seus agents, desordres públics, etc.
 • Contraban
 • Delicte electoral
 • Procediment de Sumari
 • Procediment abreujat
 • Diligències Urgents i Judicis Ràpids
 • Tribunal de Jurat
 • Procediments Judicials penals davant la Jurisdicció especialitzada de Menors
 • Procediments Judicials davant els Jutjats especialitzats en Violència masclista
 • Indults
 • Cancel·lació d’antecedent
 • Etc.

Violència de Gènere

La violència domèstica, també anomenada intrafamiliar, es refereix a la violència que s’exerceix dins de la convivència familiar, incloent tots aquells casos on s’utilitzi la violència de manera física i/o psicològica d’un membre de la família contra altre.

Al bufet d’advocats de Barcelona de Xavier León Balagueró realitzem denúncies policials, sol·licitem ordres de protecció, mesures preventives i cautelars, tant des de la defensa com des de l’acusació particular. 

 • Denúncia davant la policia
 • Sol·licitud d’Ordre de Protecció
 • Coordinació de recolzament psicològic a la víctima
 • Prestacions socials a favor de la dona maltractada amb ordre de protecció
 • Sol·licitud de mesures d’allunyament i incomunicació amb la víctima, etc.
 • Sol·licitud de mesures cautelars civils com l’atribució de l’ús de l’habitatge conjugal, la determinació del règim de custòdia dels fills, el règim de visites i la determinació de la prestació alimentària
 • Acusació particular contra l’autor de la violència de gènere en el Procés Penal
 • Procediment de Divorci
 • Assistència lletrada al detingut per un presumpte delicte de Violència Domèstica o Violència de Gènere
 • Defensa del presumpte autor de la Violència Domèstica o Violència de Gènere en el Procés Penal
 • Etc

Negligències Professional I Accidents

Al nostre despatx d’advocats a Barcelona de Xavier León Balagueró, realitzem tot tipus de reclamacions d’indemnitzacions per danys, ja siguin aquests causats per una negligència professional o per un accident de circulació.

Oferim assessorament legal, fiscal, d’assegurances i de responsabilitats civils. No dubti a contactar amb Xavier León Balagueró si desitja rebre assessorament especialitzat de la mà d’un lletrat expert en:
 • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys corporals en Accidents de Circulació
 • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys corporals en Accidents de Treball
 • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys corporals per Negligències Mèdiques
 • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys per Negligències Professionals
 • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys a causa de Productes Defectuosos
 • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys en la Navegació Aèria
 • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys Nuclears
 • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys corporals per Accidents de Caça
 • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys corporals per Accidents de Ferrocarrils
 • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys causats per Animals
 • Responsabilitat Civil Patrimonial de las Administracions Públiques
 • Reclamació d’Indemnitzacions per qualsevol altre Dany que hagi patit i que no pugui suportar
 • Assessorament en Assegurances de Responsabilitat Civil, etc.
 • Assessorament fiscal
 • Etc.

Dret de Societats

Dins de l’àmbit del Dret Mercantil, al nostre despatx d’advocats a Barcelona, ens hem especialitzat en el Dret de Societats, la branca del dret que s’ocupa de les societats com a subjectes de trànsit empresarial, regulant el seu funcionament d’acord a la llei:
 • Constitució de Societats Mercantils i Civils, Unions Temporals d’Empreses, Agrupacions d’Interès Econòmic, etc.
 • Transformació de Societats Mercantils
 • Augment i Disminució de Capital en Societats Mercantils
 • Dissolució i Liquidació de Societats Mercantils
 • Compravenda d’Accions i Participacions de Societats Mercantils
 • Junta de Societats: Gestió d’Actes i Certificacions
 • Impugnació d’Acords Socials
 • Convocatòries de Juntes
 • Separació de Socis
 • Exercici d’accions de Responsabilitat contra els Administradors
 • Constitució d’Associacions, Cooperatives i Fundacions
 • Redacció i Negociació de Contractes i Precontractes
 • Accions per incompliment de contractes
 • Modificació i Revisió de Contractes
 • Reclamació d’impagaments
 • També disposem de professionals que li poden portar la gestió integral de la seva empresa: assessorament i gestió comptable, fiscal i laboral
 • Etc.

Dret Laboral

Al nostre bufet d’advocats trobarà l’assessorament adequat per a tot tipus de casos que s’englobin dins de l’àmbit del Dret Laboral, la branca del dret  encarregada de la regulació de les relacions establertes arran del treball humà, i ens garanteix el compliment de les parts que intervenen en aquesta relació, la de l’empleador i la de l’empleat. 
Al nostre despatx d’advocats a Barcelona, representem tant a empreses com a particulars en casos com:

 • Acomiadaments
 • Expedients de regulació
 • Reclamacions laborals i de quantitat
 • Etc...
ADVOCAT XAVIER LEON I BALAGUERO
ADVOCAT XAVIER LEON I BALAGUERO

línea vertical apoyo gráfico

Advocat Penalista Barcelona

línea vertical apoyo gráfico