Español   Català   

línea vertical apoyo gráfico

Benvinguts al bloc de León Balagueró

línea vertical apoyo gráfico


Es troben al Bloc de León Balagueró – Advocats a Barcelona, on penjarem interessants articles i notícies afins als nostres camps d’actuació.   

Divisió de la cosa comú quan el bé és indivisible i ús del bé comú per un copropietari

La divisió de la cosa comuna, quan el bé és indivisible i tots els copropietaris amb igual participació volen adjudicar-se el mateix. Ús excloent de la cosa en comú per un copropietari i les seves responsabilitats.

Veure més 


I.- INTRODUCCIÓ

De vegades com a conseqüència d'una herència, per la dissolució d'un matrimoni, o simplement perquè ja no volem compartir un bé amb una altra persona que és copropietària amb nosaltres, ens preguntem quins són els nostres drets.

Doncs bé, abans de res cal saber que cap copropietari està obligat a romandre en la indivisió i pot en qualsevol moment demanar la divisió de la cosa de la cosa en comú. Això passa tant en dret civil català, com en dret civil comú, en ser ambdós ordenaments, hereus del dret romà que veia amb mals ulls que una cosa pertanyés a diverses persones alhora.

Sense pretendre ser exhaustius en aquest comentari jurídic, analitzarem més enllà de la voluntat genèrica de dividir la cosa en comú, en la interpretació de la norma en dret civil català, quan el bé és indivisible i no hi hagi cap copropietari amb participació més gran del mateix, així com en la utilització de bé comú per un copropietari amb exclusió dels altres.

II.- PROCEDIMENT DE DIVISIÓ DE LA COSA COMÚ

Diu l'art. 552-11.5 del Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya que:

“5. L'objecte de la comunitat, si és indivisible, o desmereix notablement en dividir-se, o és una col•lecció que integra el patrimoni artístic, bibliogràfic o documental, s'adjudica al cotitular o la cotitular que hi tingui interès. Si n'hi ha més d'un, al que hi tingui la participació més gran. En cas d'interès i participació iguals, decideix la sort. L'adjudicatari o adjudicatària ha de pagar als altres el valor pericial de llur participació, que en cap cas no té la consideració de preu ni d'excés d'adjudicació. Si cap cotitular no hi té interès, es ven i es reparteix el preu.”

Cal deixar clar que la interpretació que fa la el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el terme interès (veure STSJC 84/2016 de 3 de novembre), ve referit al concepte d'interès legítim, és a dir: d'utilitat, profit, guany o el valor que per a algú pugui tenir el bé, el que fa que els jutges tinguin molta discrecionalitat a l’hora d'apreciar qui té més interès, quan tots dos manifesten que volen adjudicar-se el bé. El Tribunal ha de decidir a qui atorga l'adjudicació en funció d'aquest interès indeterminat i que depèn de cada cas en concret. És a dir, només decideix la sort, quan tots dos tinguin igual participació i interès, és a dir, tots dos requisits.

III.- ÚS DEL BÉ COMÚ

Diu l'article 552-6.1 del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, que:

“1. Cada cotitular pot fer ús de l'objecte de la comunitat d'acord amb la seva finalitat social i econòmica i de manera que no perjudiqui els interessos de la comunitat ni el dels altres cotitulars, als quals no pot impedir que en facin ús.”

Segons la doctrina del TSJC (veure STSJC 35/2017, de 20 de juliol i STSJC 91/2016 de 10 de novembre) si un copropietari utilitza la cosa comuna, no se li pot impedir, sempre que respecti que l'altre o altres copropietaris també la puguin gaudir. El simple fet que un copropietari faci servir més la cosa que un altre, o que el seu ús sigui proporcionalment més gran a la seva quota de participació en la cosa comuna, no dóna als altres copropietaris de forma automàtica al dret a exercir accions legals contra aquest, ni converteix el seu ús en il•lícit. Quan no hi ha un acord vàlid que reglamenti l'ús de la cosa comuna, el que es s’ha de fer és requerir al copropietari que fa servir el bé, perquè permeti l'ús solidari. Si no ho permet, estarem en un cas diferent. Així, quan no permet l'ús als altres copropietaris i el seu ús és exclusiu i excloent, els altres han d'expressar la seva oposició mitjançant requeriment. Quan la possessió del bé continua contra l'oposició expressa d'un altre o altres copropietaris, ja no es pot sostenir que no hi ha perjudici i per això aquesta possessió indeguda genera indemnització pels danys causats des que consti l'expressa oposició de l'altre comuner i que es pot quantificar en les rendes derivades d'una ocupació per tercers.

L'exercici de l'acció de divisió de la cosa comuna no impedeix que l'ocupació anterior exclusiva i no tolerada, hagi de ser indemnitzada des que consti la seva oposició fins a l'efectiva divisió o desallotjament.

Xavier León i Balagueró
Advocat
https:www.leon-balaguero.com 
No oblidin que si desitgen realitzar-nos qualsevol tipus de consulta a propòsit del seu cas, serà una satisfacció poder ajudar-los. 
ADVOCAT XAVIER LEON I BALAGUERO
ADVOCAT XAVIER LEON I BALAGUERO

línea vertical apoyo gráfico

Benvinguts al bloc de León Balagueró

línea vertical apoyo gráfico